Onderwijs

Wij willen u naar aanleiding van onze kernwaarden een blik in onze school geven en u meenemen in onze visie op onderwijs. U kunt hieronder een toelichting van onze kernwaarden lezen met daarin een directe koppeling naar de dagelijkse onderwijspraktijk zoals u deze van ons mag verwachten op Brede School Weesperrijk.
Veiligheid

Veiligheid is de basisvoorwaarde om te kunnen leren. Om (een gevoel van) veiligheid te bewerkstelligen creëren wij een basis van rust en regelmaat waarin kinderen een grote mate van voorspelbaarheid ervaren; schooldagen verlopen volgens een vast ritme en planning. Dit zorgt ervoor dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten, dat ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat zij van de leerkrachten kunnen verwachten; dit geeft rust in het hoofd van het kind, een kind kan zich focussen op leren.

Wij hechten er veel waarde aan kinderen écht te zien en te kennen; “Wie ben jij?”, “Hoe ben jij?”, “Waar ben je goed in?” en “Wat vind je (nog) moeilijk?”.

Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau werken binnen de verschillende vakgebieden; kinderen werken per vakgebied aan individuele doelen. 

 

Samen

Op Brede School Weesperrijk maken we de school en het onderwijs samen; leerkrachten kinderen en ouders. Wij hechten dan ook veel waarde aan een hoge mate van betrokkenheid van kinderen en ouders bij het onderwijs en de schoolorganisatie

Samen zetten wij een onderwijsleerproces uit; het inzicht en de mening van kinderen en ouders nemen wij hierin mee. Tijdens de ouder-kindgesprekken is het kind gesprekspartner.

 

Het samenwerkend leren is een belangrijk element in ons onderwijs.

Samenwerkend leren kan bestaan uit allerlei variaties van samenwerken; denk hierbij aan tweetallen, groepjes en coöperatieve werkvormen.

Samenwerken en sociale vaardigheden zijn essentieel; kinderen groeien op in een maatschappij waarin de kans zeer groot is dat zij later (vervolgopleidingen, werk) structureel zullen moeten samenwerken.

 

Duurzaam

Duurzaam betekent voor ons méér dan een duurzaam schoolgebouw en kinderen leren om op een duurzame manier om te gaan met de wereld.

Duurzaam gaat voor ons ook over leren; wij willen kinderen leren leren, kinderen ervan bewust maken hoe zij leren. Dit is wat ons betreft leren voor de toekomst; met als doel dat kinderen die onze school verlaten een stevige bagage hebben qua kennis en vaardigheden om het vervolgonderwijs succesvol te kunnen doorlopen.

 

Op onze school staat het ochtendprogramma vooral in teken van vakken als taal en rekenen. Het middagprogramma is in grote lijnen thematisch. Hierbij wordt schoolbreed invulling gegeven naar aanleiding van hetzelfde thema aan de creatieve vakken en de zaakvakken.

Wij besteden in het onderwijs expliciet aandacht aan brede talentontwikkeling; er is veel meer dan alleen taal- en rekenonderwijs. Wij maken hiervoor gebruik van de uitgangspunten van Meervoudige Intelligentie. Zo bieden wij muziekonderwijs, bewegingsonderwijs en zetten wij bewegend leren in binnen verschillende vakgebieden.

 

Voor alle vakgebieden geldt dat wij streven naar hoge opbrengsten door boeiend onderwijs; wij zorgen ervoor dat kinderen geboeid zijn door het onderwijs door het creëren van een rijke leeromgeving en het bieden van boeiend onderwijs. Dit houdt voor ons in dat de school en de klaslokalen dusdanig zijn ingericht dat dit prikkelt tot en ruimte biedt om te leren in de breedste zin van het woord.

 

Kinderen hebben van nature een onderzoekende en ontdekkende houding. Op Brede School Weesperrijk stimuleren wij dat kinderen deze leerhouding vasthouden en verder doorontwikkelen; ontdekkend en onderzoekend leren ook wel OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). OGO betekent dat wij kijken naar de individuele behoeften van kinderen op het gebied van leren en begeleiding. Wij kijken veel breder dan alleen naar de leeftijd en/of het leerjaar van het kind. 

 

Om tegemoet te komen aan de individuele doelen van kinderen op het gebied van leerstof maken wij gebruik van digitale mogelijkheden. Kinderen werken voor de vakken taal en rekenen op een digitaal platform (de benodigde apparatuur wordt door school verzorgd). Dit maakt het mogelijk om kinderen écht aan hun eigen doelen te laten werken. Niet iedereen maakt dezelfde opdrachten; de leerkrachten en het systeem achter het digitale platform zorgen ervoor dat de individuele doelen dagelijks worden bijgesteld. 

 

Presenteren en zelfvertrouwen

De vaardigheid presenteren loopt als een rode draad door ons onderwijsprogramma. Kinderen leren presenteren; we maken hierin kleine, veilige stappen die passen bij het kind. Doordat de kinderen successen ervaren op het gebied van presenteren, wordt het zelfvertrouwen versterkt. Kinderen weten van zichzelf dat ze het kunnen en durven van zich te laten horen in de klas; opmerkingen maken, mening geven en vragen stellen. Het effect hiervan is dat kinderen met meer zelfvertrouwen in de klas zitten, waardoor zij “open staan” om te leren.

 

Eigenaarschap

Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces; ze leren keuzes maken op het gebied van de te volgen leerstof en de begeleiding die zij daarbij nodig hebben.

Het is hierbij van groot belang dat kinderen leren dat fouten maken mag/moet, omdat dit een belangrijk onderdeel is van het leren.

Kinderen krijgen de kans om zich op verschillende gebieden te ontwikkelingen; ook kinderen die normaal gesproken meer sturing van de leerkracht nodig hebben

 

Kinderen houden een portfolio bij. Hierin plaatsen zij werk waarop zij trots zijn. Dit portfolio is onderwerp van gesprek tijdens ouder-kindgesprekken; kinderen mogen het portfolio aan hun ouders presenteren.

 

Kinderen hebben op onze school een eigen weektaak. Deze weektaak sluit aan bij de behoefte van het kind; de inhoud sluit aan bij de individuele doelen van het kind en verschilt qua niveau per vakgebied. Het werken met de weektaak helpt kinderen te leren plannen en zorgt er daarnaast voor dat kinderen altijd werk hebben dat past bij hun eigen leerdoelen.